Odbierz rabat 5% za zakupy powyżej 500 zł – kod: PROMO5

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO https://zakreconaspizarnia.pl/

Niniejszy regulamin sklepu internetowego stanowi o zasadach korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://zakreconaspizarnia.pl/ (dalej jako: Serwis) a w tym o prawach i obowiązkach Klienta i Sprzedawcy, związanych z zawieraniem umów o dostęp do treści cyfrowych ofertowanych w tym Serwisie.

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Właścicielem serwisu internetowego pod adresem: https://zakreconaspizarnia.pl/ (dalej jako: Serwis) jest Zakręcona Spiżarnia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy Placu Wolnica 13/10, 31-060 Kraków, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001038662, NIP: 6762644058.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Zakręcona Spiżarnia Sp. z o.o.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 35.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 48.0. lub wyższej, Safari w wersji 10.0 lub wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików „cookies” oraz obsługi Javascript.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Zakręcona Spiżarnia Sp. z o.o. oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Klient obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
 1. DEFINICJE
 1. Sprzedawca – Zakręcona Spiżarnia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy Placu Wolnica 13/10, 31-060 Kraków, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001038662, NIP: 6762644058;
 2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: https://zakreconaspizarnia.pl/
 3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od prac
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Zakręcona Spiżarnia Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu.
 5. Konsument – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca, będący osobą fizyczna, który zawarł lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą umowę związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z charakteru tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego,
 6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem wskazanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie internetowym.
 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta, dostępny pod adresem: https://zakreconaspizarnia.pl/moje-konto/,
 8. Formularz zapytania – każdy formularz kontaktowy udostępniony w Serwisie;
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy, w tym sposobu płatności i terminu uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 10. Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma lub treść cyfrowa, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.;
 11. Usługa – dostępna w Serwisie funkcjonalność odpłatna, niemająca charakteru materialnego, będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Zakręcona Spiżarnia Sp. z o.o.;
 12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych ze Sprzedawcą,
 14. Panel Użytkownika – obszar w Serwisie, w którym Klient po założeniu Konta może uzyskiwać informacje na temat realizowanych zamówień, uzyskuje dostęp do historii zamówień, możliwości zmiany hasła, danych osobowych oraz innych informacji dodatkowych udostępnionych przez Klienta;

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Serwis umożliwia Klientowi skorzystanie z następujących usług:
  1. Konto,
  2. Formularz Zapytania,
  3. Formularz Zamówienia;
 2. Klient może rozpocząć korzystanie z tej usługi po rejestracji przy użyciu Formularza Rejestracji dostępnego w Serwisie:
  1. wypełnienie prawidłowymi, zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Formularza Rejestracji, poprzez wskazanie loginu (indywidualnej nazwy), adresu poczty elektronicznej oraz indywidualnego hasła.
  2. kliknięcie pola „Zarejestruj się”.

Podanie danych wskazany w punkcie 2a jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z usługi Konta.

 1. Korzystanie z usługi Konta jest nieodpłatne przez czas nieokreślony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z usługi) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zakreconaspizarnia.pl lub też pisemnie na adres: Kraków, Plac Wolnica 13/10, 31-060 Polska.
 2. Formularz zapytania – usługa udostępniona przez Serwis nieodpłatnie, dająca Klientowi możliwość złożenia zapytania dotyczącego oferty lub treści udostępnionej w Serwisie. Klient w celu skorzystania z formularza zobowiązany jest do wskazania informacji umożliwiających udzielenie przez Serwis odpowiedzi, tj. podać dane konieczne do wykonania usługi, a w tym m.in. adres mailowy oraz inne dane, które różnią się w zależności od wybranego formularza. Korzystając z Formularza zapytania Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. Wskazanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne dla skorzystania z Formularza zapytania
 3. Formularz zamówienia – usługa świadczona nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta. Skorzystanie z Usługi Formularz Zamówienia w celu złożenia Zamówienia możliwe jest po dodaniu pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka. Dla złożenia Zamówienia wymagane jest podanie danych Klienta oraz danych dotyczących Umowy, w tym Produktu, ich liczby, sposobu dostawy, metody płatności. Złożenie Zamówienia następuje po kliknięciu przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przerw technicznych Serwisu.
 5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi informację o przyjęciu zamówienia do realizacji na podany przez niego adres mailowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 6. Jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta przesyłając wiadomość na adres mailowy.
 7. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient akceptuje, że dostęp do sklepu jest uzależniony od dostępności i jakości połączenia internetowego pomiędzy Klientem, a dostawną usług transmisji danych, z którymi łączy się Klient.

IV.REALIZACJA UMOWY

 1. Wskazane w Serwisie ceny Produktu są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatki. Klient jest informowany o kosztach wybranego sposobu dostawy oraz innych kosztach w trakcie składania zamówienia w Formularzu Zamówienia przed przystąpieniem do umowy.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia przez Klienta oraz opłacenie zamówienia.
 3. Serwis umożliwia dokonanie płatności przez Klienta z wykorzystaniem systemu przelewy 24, poprzez przelew bankowy bezpośrednio na konto bankowe, szybki przelew bankowy, płatność kartą lub BLIK. Za moment zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 4. W przypadku produktu cyfrowego, dostarczanego na nośniku niematerialnym Klient może wyrazić zgodę na spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od zakupu – Klientowi nie będzie wówczas przysługiwało prawo do odstąpienia od zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zamówienia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jeżeli Klient jej nie wyrazi, umowa o dostarczenie treści cyfrowej zostanie zrealizowana po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie.
 1. DOSTAWA
 1. Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca umożliwia następujące formy dostawy:
  1. Kurier DPD;
  2. Paczkomat Inpost;
  3. Orlen Paczka;
  4. Odbiór osobisty – po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą;
 3. Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu i potwierdzeniu mailowym.
 4. Dostawa Produktu, oprócz odbioru osobistego – jest odpłatna. O kosztach dostawy (w tym opłatach za dostarczenie i usługi pocztowe) Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia w Formularzu Zamówienia.
 5. Termin dostawy Produktu wynosi 21 dni roboczych. Bieg terminu należy liczyć od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji umowy przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości mailowej, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem (przedpłata), termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Zakręcona Spiżarnia Sp. z o.o.

VI.BRAK ZGODNOŚCI PRODUKTU LUB USŁUGI CYFROWEJ Z UMOWĄ

 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność́ za brak zgodności Produktu z umową o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się̨ dostarczyć́ Konsumentowi Produkt zgodny z umową o dostarczanie treści cyfrowych.
 3. Konsument może złożyć́ reklamację, jeżeli Produkt jest niezgodny z zawartą Umową o dostarczenie treści cyfrowych.
 4. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 5. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 6. Sprzedawca doprowadzi treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 7. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3;
  2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4;
  3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 8. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 10. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
  3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 11. Sprzedawca udostępnia konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 10 lit. a-c
 12. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 14. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 15. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. Zgodnie z art. 558§ 1 k.c. odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 17. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail kontakt@zakreconaspizarnia.pl 
 18. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien wskazać:
  1. produkt, którego reklamacja dotyczy;
  2. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  3. żądanie odstąpienia od umowy, naprawy wad bądź obniżenia ceny;
  4. dane kontaktowe;
 19. Sklep internetowy ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany w ten sam sposób, w jaki złożył reklamację. Brak ustosunkowania się Sklepu internetowego w powyższym terminie oznacza, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

VII. PRAWDO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej na adres e-mail: kontakt@zakreconaspizarnia.pl 
  3. Konsument może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca pomimo wezwania przez Konsumenta – nie dostarczył treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym terminie.
  4. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej, jeżeli
   1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej,
   2. konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
  5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny na stronie Sklepu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a odstępujący od umowy jest zwolniony z wszelkich zobowiązań
  9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wyraził zgodę na dostarczenie usług cyfrowych przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, wraz z poźn. zm).

 

VIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia Regulaminu zawarte w sekcji VII dotyczą wyłącznie Klientów, do których nie znajdują zastosowania przepisy dotyczące Konsumentów.
 2. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona względem Klienta niebędącego Konsumentem. Klientowi nie przysługują także uprawnienia z tytułu niezgodności produktu z umową, zawarte w ustawie o prawach konsumenta.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest uzależnione od wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w przesłanych przez Użytkownika Formularzach, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Zakręcona Spiżarnia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy Placu Wolnica 13/10, 31-060 Kraków, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001038662, NIP: 6762644058. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa opublikowanej na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://zakreconaspizarnia.pl/polityka-prywatnosci/ 
 3. Dane osobowe przetwarzane są za wyrażoną przez Klienta dobrowolną zgodą, wyrażoną poprzez zaznaczenie właściwego pola z akceptacją w formularzu rejestracji.
 4. Powierzone Administratorowi dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie:
  1. w celu umożliwienia korzystania Użytkownikowi z Serwisu, a w szczególności do rejestracji Konta Klienta, zakupu subskrypcji, odbioru treści publikowanych w Serwisie, gdy jest to niezbędne do podjęcia innych działań, w tym, w celu skutecznego potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę i Klienta.
  2. gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  3. gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
  4. gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 5. Powierzone Administratorowi dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu.
 6. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 1. ZMIANY REGULAMINU
 1. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku konsumentów, o zmianie treści Regulaminu Serwis informuje ich każdorazowo drogą mailową, o ile będzie w posiadaniu aktualnego adresu e-mail Użytkowników.
 1. ALTERNATYNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
 1. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją – jest uprawniony do skierowania sprawy na drogę sporną w postępowaniu przed sądem powszechnym, jak również także zwrócić się̨ o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Rozstrzygnięcie sporu przez sąd polubowny lub na drodze wymaga dostarczenia do instytucji, przed którą będzie toczyło się̨ postępowanie wniosku o mediację lub o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
 2. Rozstrzyganie sporu w trybie polubownym wymaga zgody obu stron (Konsumenta oraz Sprzedawcy) oraz wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.287 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z korzystaniem z Serwisu oraz umowami zawartymi za jego pośrednictwem przez przedsiębiorcę niebędącego konsumentem jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Korzystanie z Serwisu jest uzależnione od akceptacji niniejszego Regulaminu. Akceptacja ta następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Platformy Aukcyjnej i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
Koszyk
0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Zastosuj kupon
    Scroll to Top

    Wołowina w galarecie mini

    Wolno gotowany rostbef zatopiony w bulionie mocy – duet ten tworzy naturalną galaretę.

    Idealna na zimno, ale i na ciepło.

    Bolognese

    Bolognese mini

    Słynny sos bolognese w wersji dla alergików?

    Mięso wołowo-wieprzowe podduszone na smalcu wołowym i w sosie pomidorowym, z soczystą nutą bazylii, oregano, majeranku. Doprawiony solą i pieprzem.
    Delikatny smak, dla delikatnych brzuszków.

    Sos możesz dodać do ulubionego makaronu lub zjeść bez niczego.

    Szarpany Gyros

    Szarpany Gyros mini

    Nasz szarpany gyros to wolnowarzony w maśle ghee karczek wieprzowy i golonko wieprzowa, które soczyście doprawiłam solą, czosnkiem, papryką, pieprzem czarnym, oregano, rozmarynem, tymiankiem, cząbrem.

    Możesz posmarować nim swoje ulubione kanapki, dodać do naleśników, sałatki lub z ulubionym makaronem.

    Dostępne filtry

    Rodzaj diety:
    Rodzaj diety:
    Rodzaj alergenów:
    Rodzaj alergenów:

    Dostępne filtry

    Rodzaj posiłku:
    Rodzaj posiłku:
    Rodzaj dania:
    Rodzaj dania:
    Rodzaj diety:
    Rodzaj diety:
    Rodzaj alergenów:
    Rodzaj alergenów:
    Dodatkowa kategoria:
    Dodatkowa kategoria:

    Czekoladowiec mini

    Podwójnie czekoladowe, rozpływające się w ustach ciasto czekoladowe, soczyście oblane autorską polewą czekoladową,
    dopełnione chrupką z karmelizowanego kokosa.

    Czekoladowa rozkosz dla brzuszka i podniebienia.